§ I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość za pośrednictwem sieci Internet, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. 

2.  Skorzystanie z oferty sklepu webbay.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.webbay.pl jest Daniel Domżalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

WebBay

z siedzibą w Sętalu

Sętal 21E

NIP: 9840186945

REGON: 369826783

4. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.webbay.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.

5. Żadna z funkcjonalności sklepu webbay.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

  • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu webbay.pl
  • Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: webbay.pl umożliwiający nabywanie licencji na zamieszczone w nim oprogramowanie – szablony, usługi, moduły, modyfikacje i do oprogramowania E-commerce.

6. Kupujący  – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

  • Licencjonobiorca (kupujący), który nabył licencję na oprogramowanie oferowane w sklepie webbay.pl.
  • Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
  • Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania urządzenia z dostępem do internetu i przeglądarkę www.§ 2  Zasady nabywania licencji i realizacji zamówień

1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest po rejestracji.

2. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji. 

3. Podczas rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

4. Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich i euro w cenach netto oraz w cenach brutto zawierając podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Aby dokonać zakupów należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie wybrać opcję „Dodaj do koszyka”.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.webbay.pl 

7. Dokonując zakupu licencji na oprogramowanie lub innego towaru w formie elektronicznej wysłany zostanie na wskazany adres e-mail.

8. Zapłata za nabyte oprogramowanie musi nastąpić w formie tradycyjnego przelewu lub za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, zgodnie z regulaminem tego serwisu.

9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Operatora w ciągu do 7 dni roboczych (w większości przypadków wysyłka odbywa się automatycznie zaraz po płatności).

10. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, nie zostanie uregulowana płatność, webbay.pl zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

11. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT.§3 Licencje i prawa autorskie

1. Operator oświadcza, ze posiada wszelkie prawa autorskie do dystrybucji oprogramowania oferowanego w sklepie webbay.pl.

2. Producentem oprogramowania oferowanego w sklepie jest Operator, chyba, że w opisie oprogramowania zastrzeżono inaczej.

3. Zakupiona licencja oprogramowania, modułu lub szablonu jest niezbywalna i może być użyta wyłącznie w jednej domenie www bez ograniczeń czasowych. Każda wykupiona licencja to kolejne prawo do wykorzystania tego samego oprogramowania w innej domenie www. 

4. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego webbay.pl należą do serwisu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.

5. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.webbay.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z usługami webbay.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.§4 Zwrot oprogramowania

1. Zgodnie z prawem europejskim zamówienia wirtualne są prawnie ostateczne i nie podlegają zwrotowi, więc zwroty muszą stanowić tylko wyjątek. Ewentualny zwrot musi być dobrze uzasadniony.   

2. Dokonanie zwrotu oprogramowania następuje w formie pisemnego oświadczenia kupującego przesłanego na adres operatora.

3. Operator zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie.§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez serwis, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.

2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Webbay Daniel Domżalski, Maczka 26 / 44, Olsztyn. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.

3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w Profilu użytkownika, a także usunięcia z bazy danych po zgłoszeniu chęci usunięcia na e-mail: contact@webbay.pl. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: 

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)§ 6 Postanowienia końcowe

1. Kupujący zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła do sklepu oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim.

2. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania  na komputerach użytkowników.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, a także zakupionego oprogramowania powinny być zgłoszone na adres operatora.

 

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.

5. Na życzenie użytkownik może usunąć konto w serwisie webbay.pl. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: contact@webbay.pl. 

6. Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Następne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.